อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จ.ภูเก็ต

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จังหวัดภูเก็ต ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 โดยมีพระนวกะ จากวัดในจังหวัดภูเก็ต 88 รูป พระพี่เลี้ยง 27 รูป และพระวิทยากร 5 รูป รวม 120 รูป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม เพื่อให้พระนวกะได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและฝึกปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อพัฒนาพระนวกะให้มีความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา เพื่อให้พระนวกะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและประสบการณ์ในการศึกษา และการเผยแผ่พระศาสนา ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระนวกะด้านทักษะความเป็นเลิศด้านการเผยแผ่หลักธรรมให้แก่ประชาชน เพื่อทำนุบำรุง ดูแลและส่งเสริมรักษาสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาและยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านเจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม ที่ให้ความอนุเคราะห์ เรื่องสถานที่ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต (พระครูเมตตาภิรม) คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต พระธรรมวิทยากร ที่ให้ความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.