อบจ.ภูเก็ต ประชุม ครั้งที่ 2 นำเสนอ ระเบียงกระจก หาดสุรินทร์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ครั้งที่ 2 นำเสนอ ระเบียงกระจก หาดสุรินทร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอการออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design) โครงการจ้างออกแบบระเบียงกระจก หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดย นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสิน คหาปนะ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอถลาง เขต 3 นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน คณะผู้ออกแบบ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

การดำเนินการโครงการจ้างออกแบบระเบียงกระจกหาดสุรินทร์ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบขั้นต้นและการจัดทำแบบรายละเอียดก่อสร้าง ซึ่งในการดำเนินการที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน และได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากทุกภาคส่วน ซึ่งบริษัทผู้ออกแบบได้นำไปประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแบบก่อสร้างโครงการระเบียงกระจกหาดสุรินทร์ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของชาวภูเก็ต รวมไปถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการของ อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างบูรณาการ

โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการออกแบบขั้นต้นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งที่ผ่านมา และระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อีกครั้ง อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องต่อความต้องการของคนในพื้นที่ชาวภูเก็ตและตอบสนองส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างจุดหมายตา รวมทั้งเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.