อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ผ่านการเห็นชอบญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติ งบประมาณทั้งสิ้น 1,200,800,000 บาท

โดยแบ่งเป็นงบประมาณบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานด้านการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย์ และด้านการดำเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง รวมงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,800,000 บาท ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.