อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565 ในวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้ารับการอบรม จำนวน 698 คน มีพระธรรมวิทยากร จำนวน 5 คน โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจุดประกายความคิดเพื่อชีวิตเติมฝัน, มารยาทไทย มารยาทธรรม กรรมและการให้ผลของกรรม, สามัคคีธรรม, หลุมพรางชีวิต, พอเพียงเคียงธรรม เป็นต้น

การจัดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565 บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจากความมือของทุกฝ่าย ขอขอบคุณพระครูโสภณสุตาทร พระธรรมวิทยากรจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) จังหวัดภูเก็ต คณะผู้จัดการอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนให้การจัดอบรมครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ขอให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และหลักธรรมคำสอนที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเกิดประโยชน์ต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.