อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2565 โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายอำนวย พิณสุวรรณ และนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงภาคส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม

ในการนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้เชิญชวนหน่วยงานราชการที่ต้องการบูทเตอร์วัคซีนเพิ่มเติม สามารถทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนได้ที่ อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต มีวัคซีน Moderna อีกจำนวน 30,000 โดส

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รายงานผลการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,000 ไร่ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างฝายมีชีวิตคลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดฯ การประเมินผลมิติด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โครงการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการคนภูเก็ตปลูกผักกินเอง ผลการพิจารณาคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

อีกทั้งที่ประชุมได้ติดตามผลการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมรายงานการขับเคลื่อนการตรวจติดตามของคณะกรรมการ BIE ซึ่งได้เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2565 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมพื้นที่สำหรับจัดงาน “Expo 2028, Phuket – Thailand”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.