อบรมเครือข่าย ยุวชนอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ข่าว ภูเก็ต

อบรมเครือข่าย ยุวชนอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ตฯ คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ผู้แทนจากสถาบันทางการศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยนางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง กล่าวรายงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้น ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพแวดล้อมเดิมตามธรรมชาติ เนื่องมาจากการพัฒนาเมือง และการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการกระทำของมนุษย์ ที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การตัดต้นไม้ การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ ปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมือง ฯลฯ ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสามารถเกิดการเรียนรู้ในการร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ จึงเห็นควรให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนสามารถปฏิบัติและนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป พร้อมด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในการเรียนรู้อย่างถูกวิธีในการอนุรักษ์ต่อไป”

ด้านนางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง กล่าวว่า “สำหรับการจัดโครงการอบรมเครือข่ายยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 120 คน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม) จ.ภูเก็ต กิจกรรมฐานการเรียนรู้และทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและกิจกรรมฐานการเรียนรู้และทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งการลงนาม mou ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ม.ราชภัฏภูเก็ต อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและสถาบันการศึกษาในสังกัด อบจ.ภูเก็ต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.