โครงการ เสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ภูเก็ตสุจริต
ข่าว ภูเก็ต

โครงการ เสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ภูเก็ตสุจริต

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ภูเก็ตสุจริต” ณ โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดย ดร.ปาลีรัฐ มานะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 10 นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริต พร้อมตระหนักถึงผลของการกระทำการทุจริต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรม “ภูเก็ตสุจริต” ไปประยุกต์ใช้ เกิดทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ชื่อสัตย์ พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ภูเก็ตสุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะการเฝ้าระวังการทุจริต ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมปลุกจิตสำนึกสร้างกระแสต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมคุณธรรม มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสาต่อไป
นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างรากฐานปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะนำภูเก็ตไปสู่ “เมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม” และเพื่อสร้าง “ภูเก็ตสุจริต”

ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดโครงการ รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ และขอให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับคนใกล้ตัวและเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.