อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัคร ส.อบจ.เขต 2 อ.ถลาง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัคร ส.อบจ.เขต 2 อ.ถลาง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองภูเก็ต

ทั้งนี้ วันแรกมีผู้สมัครเดินทางมาสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขต 2 อำเภอถลาง จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอธิพงษ์ คงนาม จากทีมภูเก็ตหยัดได้

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้ลาออกจากตำแหน่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง เขตเลือกตั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.