ประชุมแนวทางความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมแนวทางความร่วมมือ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมแสวงหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา โดยมี ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs เป็นประธานการประชุม ณ ห้องจรรยา ชั้น 2 โรงแรมภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ SME เป็นอย่างมาก รัฐบาลได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อดูแลช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของมาตรการเสริมสภาพคล่อง การลดค่าใช้จ่าย การรักษาการจ้างงาน และการกระตุ้นความต้องการบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนหาแนวทางการส่งเสริม SME ให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ ในปีงบประมาณ 2564 มีมูลค่ามากถึง 1.4 ล้านล้านบาท แต่ที่ผ่านมี SME เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้จำนวนน้อย ดังนั้น ในปี 2563-2564 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดเตรียมระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) เพื่อให้ SME ได้เข้ามาลงทะเบียนกิจการ และสินค้าหรือบริการ เพื่อจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อตามที่กฎกระทรวงกำหนด ปัจจุบันมี SME อยู่ในระบบ THAI SME-GP แล้ว มากกว่า 1.3 แสนราย

สำหรับปี 2565 นี้ สสว. ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดล้างกาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ MSME และหน่วยงานภาครัฐ MSME ได้รับทราบโอกาสและความต้องการของตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและพร้อมเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการพัฒนายกระดับ MSME ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ใด้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.