อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการสร้างอาชีพ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการสร้างอาชีพ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างอาชีพและโครงการในพระราชดำริฯ โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการสร้าอาชีพและโครงการในพระราชดำริฯ ในวันที่ 9 มกราคม 2560 และศึกษาดูงานด้านการสร้างอาชีพและโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อเสริมประสบการณ์และสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มอาชีพและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 180 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางวรรธนา ไฝสีดำ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และนางสาวพเยาว์ ประทีปไพศาลกุล พัฒนาการอำเภอถลาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ด้วยปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนโดยทั่วไปจึงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาความยากจน รวมถึงปัญหาอาชญากรรมและอื่นๆ ตามมา ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้เพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้ มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้จึงเป็นสิ่งที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติควบคู่ไปกับการออม และพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนถึงระดับภาครัฐ ให้สามารถดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งเน้นการศึกษาเรียนรู้โครงการในพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการทดลองแล้วสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้จริง ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

อบจ.ภูเก็ต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานด้านการสร้างอาชีพและโครงการในพระราชดำริฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถผลิตของกินของใช้ได้เอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพจากสถานที่จริง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ พร้อมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน”

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพนั้น ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องของปากท้องของประชาชน เนื่องจากการให้ความรู้และแนวทางในการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างรายได้ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพ ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของโครงการจะเห็นได้ว่าการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้นั้นเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ โอกาส ช่องทางในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ควบคู่กับการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้ทุกคนอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างยั่งยืน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.