อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ รพ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ รพ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบบาย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลโซ่พิสัย สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งนำโดย นายสุรพงษ์ ลักษวุธ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย และคณะ จำนวน 71 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยโควิด – 19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.