อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดโครงการกอรี จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 5
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดโครงการกอรี จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดย ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

โครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5 มีกิจกรรมจัดอบรมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต และกิจกรรมทดสอบกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 12-13 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน จาก 57 มัสยิดในจังหวัดภูเก็ต วิทยากรผู้ให้การอบรมจากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 800,000 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและบุคลทั่วไปได้ศึกษาอัลกุรอาน ไปเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต รวมถึงเพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ด้วยการศึกษาอัลกุรอานและปฏิบัติตาม เพื่อฝึกทักษะในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องไพเราะ เพื่อสร้างต้นกล้าอัลกุรอานให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน และสังคมในจังหวัดภูเก็ต
ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอยกย่องและชื่นชมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทุกท่าน ที่เห็นชอบและให้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ตในทุกๆ ปี และขอขอบคุณสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินการอบรมและจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกัน

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมในโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต จะสามารถอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน ได้อย่างถูกต้อง มีท่วงทำนองที่ไพเราะ ตามแบบฉบับของศาสนาอิสลาม และสามารถที่จะนำพี่น้องมุสลิมปฏิบัติการละหมาดฟัรดูและการละหมาดซุนนะห์ เช่น การละหมาดตะรอเวียะห์ในเดือนรอมฎอน, มีความสามารถที่จะสอนการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ และเป็นผู้นำสังคมที่ดีต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.