ประชุม ฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ รวมถึงผู้แทนหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกทางกฎหมายกลไกหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการกำกับ ควบคุม ป้องกัน หรือยับยั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สำหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศกระทรวงฯ เพื่อกำหนดเป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี และจะสิ้นสุดการใช้บังคับ ในเดือนธันวาคม 2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานจัดทำประกาศเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และได้มอบให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้การดำเนินการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลกฎหมาย รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ดูแลคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ และได้นำไปจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระดับอำเภอ รวม 3 อำเภอ ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง จากนั้น สำนักงานนโยบายฯ และที่ปรึกษาโครงการ ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมในระดับอำเภอดังกล่าว มาประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในวันนี้

การจัดประชุมครั้งนี้ มีทั้งส่วนการจัดในห้องประชุมและผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่นี้ จะลดมาตรการที่ซ้ำช้อนกับกฎหมายหลักที่มีการบังคับใช้ในพื้นที่ และจะกำหนดมาตรการให้มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด และยังคงเป็นกลไกทางกฎหมายกลไกหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหลังจากได้รับความเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมในวันนี้แล้ว สำนักงานนโยบายฯ และที่ปรึกษาจะนำไปประกอบการพิจารณาการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ อีกครั้ง แล้วจะนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.