อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 4 เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สามารถปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อื่นได้ รวมทั้งช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเหตุเมื่อมีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการเตรียมงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม.จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 4 ซึ่งกำหนดพิธีเปิดโครงการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.