อบจ.ภูเก็ต สัมมนาแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.ในจังหวัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สัมมนาแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.ในจังหวัด

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด ผู้บริหารองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน และผู้แทนชุมชนในจังหวัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาคมท้องถิ่น จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 พร้อมกันนี้ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของ อบจ.ภูเก็ต

สำหรับคณะกรรมการพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ได้แก่
1.นายศุภศักดิ์ นุ่นสังข์
2.นายเจษฎา แนบเนียน
3.นายสรายุทธ มัลลัม
4.นายเจริญ ทนน้ำ
5.นายสมพร ชุมพงษ์
6.นายอุดม สมบูรณ์

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา ได้แก่
1.นางสาวศุภสิมา สังวาลย์
2.นายประเสริฐ ฟักทองผล
3.นายจิตร พาหุกาญจน์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้แก่
1.นายเจริญ เทวบุตร
2.นางสาคร ภิรมย์

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาของตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบจ.ภูเก็ต ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับฟังข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, สนับสนุนการดำเนินโครงการภูเก็ตแคร์อย่างต่อเนื่อง, อยากให้มีรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการแก่ประชาชน, อยากให้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ของดีชุมชน, ขยายการให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคไต, สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต, บริหารยุทธศาสตร์ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต, มาตรการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต, พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาบุคลากร ไลฟ์การ์ด เพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาโครงการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.