อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม พัฒนาลำคลองภาคใต้ (คลองบางใหญ่)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม พัฒนาลำคลองภาคใต้ (คลองบางใหญ่)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจคนไทย “ลงมือทำ” เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาชน โครงการพัฒนาลำคลองพื้นที่ภาคใต้ (คลองบางใหญ่) จังหวัดภูเก็ต โดย พลตรี อนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 (ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พลตรี อนุสรณ์ กล่าวว่า ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มอบหมายให้ศูนย์จิตอาสาพระราชทานภาค 4 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ให้เกิดความสะอาด สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

ในส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการเลือกคลองบางใหญ่ที่เป็นลำคลองผ่านกลางเมืองก่อนออกไปสู่ทะเล ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงก็จะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวก็จะเป็นการร่วมกันพัฒนาและดูแลคลองบางใหญ่ให้สะอาด ไม่มีวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ำและไม่มีขยะในลำคลอง ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพน้ำให้สะอาดโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนและภาคราชการ ภาคเอกชนที่มีจิตอาสามาเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อให้การพัฒนาคลองบางใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.