อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม มอบพื้นที่ศาลากลาง หลังเก่า ให้แก่ อบจ.
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม มอบพื้นที่ศาลากลาง หลังเก่า ให้แก่ อบจ.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสุนทร แทบทับ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมหารือการส่งมอบพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า อาคารคอซิมบี้ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (POC) เป็นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นการชั่วคราว โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตใช้พื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า อาคารคอซิมบี้ และอาคารศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (POC) เป็นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นการชั่วคราว รวมทั้งบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่าทั้งหมด เมื่อจังหวัดภูเก็ตได้ย้ายไปปฏิบัติราชการยังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) โดยทรัพย์สินยังคงเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดภูเก็ต) ดังนั้น จึงได้มีการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่าทั้งหมดให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.