อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 12 และเรื่องการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และสมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด – 3 ปี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ญัตติขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และลงทุนพัฒนาพื้นที่จากสภา อบจ.ภูเก็ต โดยดำเนินการด้วยวิธีการประมูล มีกำหนดระยะเวลา 25 ปี รวมถึงญัตติขอความเห็นชอบให้มัสยิดอัลฮีดายะห์ บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ใช้ประโยชน์อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลฮีดายะห์ ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.