อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดงานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดงานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 19.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 งานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติและสำนึกในพระคุณของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเหล่าบรรพชนถลาง ที่ได้สร้างวีรกรรมอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเมืองภูเก็ตไว้ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลให้ลูกหลานทั้งหลายได้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาจวบจนทุกวันนี้ การได้ย้อนรำลึกถึงคุณงามความดีและวีกรรมอันหาญกล้าของทั้ง 2 ท่าน จากเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้ป้องกันรักษาเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกไว้ ความสามารถในศึกสงครามเก้าทัพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ปี พ.ศ.2328 รัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือเป็นวันแห่งชัยชนะของชาวถลางทั้งมวล นับแต่วาระสำคัญนั้นมา จึงถือให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันถลางชนะศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของวีรสตรีของชาวภูเก็ต ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ผู้ร่วมปกป้องแผ่นดินจากข้าศึกศัตรู

ในปี พ.ศ.2562 ถือเป็นวันแห่งการครบรอบ 234 ปี วันถลางชนะศึก วันแห่งการได้มาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นบนผืนแผ่นดินของชาวภูเก็ต สำหรับการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในปีนี้ จัดให้มีการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ภายใต้ชื่อเรื่อง “234 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง” โดยทำการแสดงในวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 รวม 3 วัน 3 รอบการแสดง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพื้นบ้าน ลานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสาธิตวิถีพื้นถิ่นเมืองภูเก็ต การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของดีเมืองภูเก็ต อาหารอร่อยภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายย้อนยุค “ นุ่งโจง ห่มสไบ ย้อนสมัยรัตนโกสินทร์” มาเที่ยวชมงาน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยแต่โบราณ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีไทยในอดีตอีกด้วย

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ในครั้งนี้

จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย และประวัติศาสตร์ที่ดีงามคู่บ้านคู่เมือง วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการป้องกันรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงวันนี้ อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อเป็นการบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิธีเปิดงานฯ จัดการแสดง แสง สี เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร การแสดงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การออกร้านของดีประจำถิ่น (OTOP) อาหารอร่อยภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.