อบรมจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ใน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบรมจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ใน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า หัวหน้ากลุ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงบูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการอบรมการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการพัสดุ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.