สัมมนา บทบาทสภาคณาจารย์ ข้าราชการ อุดมศึกษาไทย
ข่าว ภูเก็ต

สัมมนา บทบาทสภาคณาจารย์ ข้าราชการ อุดมศึกษาไทย

PRPKRU (23 ธันวาคม 2563) สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์ฯ (ทปสท.) ตลอดจน คณะผู้บริหาร และสภาคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการตรวจสอบภาครัฐในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม อดีตประธานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินและประธานศาลอุทธรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวในพิธีเปิดว่า “การจัดการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของสภาคณาจารย์และข้าราชการในแต่ละมหาวิทยาลัย ที่จะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น แสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เป็นแกนหลักในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงานวิจัย ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะตามความต้องการในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสนอแก่มหาวิทยาลัยของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดและเกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการทั่วประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.