ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือการพัฒนา ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือการพัฒนา ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

โดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟล็อคปาล์ม อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการเรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสรุปข้อบกพร่องในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 โครงการจังหวัดสะอาด โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี และการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.