เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็จ เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะ
ข่าว ภูเก็ต

เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็จ เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะ

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต (ศาลาประชาคม) โดยมี นางอัญชลี เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เครือข่ายศิลปินจังหวัดภูเก็ต ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิลป์ภูเก็จ เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต (ศาลาประชาคม) อย่างเป็นทางการ มีการจัดนิทรรศการ “ศิลป์ภูเก็ต 2024” มหัศจรรย์หน้ากาก เบียนนาเล่ การขับร้องวงประสานเสียง “วงปล่อยแก่ภูเก็ต” และชมงานศิลป์โดยศิลปินภูเก็ต กว่า 50 ชีวิต

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิลป์ภูเก็จได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการหอศิลป์ภูเก็จ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับ สมาคมศิลป์ภูเก็จ (ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนผู้สนใจศิลปะกลุ่มศิลปิน ซึ่งได้จัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัยในงานเทศกาล งานนิทรรศการและอื่นๆ มาโดยตลอด) สำหรับได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการหอศิลป์ภูเก็จ (The Phuket Gallery) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำเอาทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว โดยจะได้บริหารจัดการหอศิลป์ภูเก็จให้เป็นหอศิลปะร่วมสมัย ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ความรู้ทางศิลปะ เก็บรวบรวมหรือจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณชนและส่งเสริมการทำงานของศิลปินสร้างตลาดศิลปะ เพื่อให้ผลงานศิลปะในทุกแขนงสามารถเข้าถึงประชาชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้รวมทั้งการบริหารจัดการหอศิลป์ภูเก็จให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชนและชุมชน

นอกจากนี้ หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต (ศาลาประชาคม) จะเป็นสถานที่นำเสนอผลงานและถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะสู่ชุมชน เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย จัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะ เผยแพร่ผลงานศิลปะสู่ สาธารณชนและ เป็นศูนย์กลาง ในการให้ความรู้ความเข้าใจศิลปะแก่เด็กและเยาวชน และประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ของจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.