อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม ตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม ตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ มอ.วิทยาเขตภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่แกนนำในพื้นที่ต้นแบบ โครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste) สำหรับแกนนำในชุมชน รุ่นที่ 1 โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ทั้งนี้ เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในโครงการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” (Thailand Zero Waste : ToW)” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste) มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณขยะของจังหวัดภูเก็ต การดำเนินงานอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะอินทรีย์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการงานแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับผู้สนใจได้

กิจกรรมการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่แกนนำในพื้นที่ต้นแบบของ 19 อปท. ได้กำหนดจัดอบรม จำนวน 8 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1-2 สำหรับแกนนำในสถานประกอบการโรงแรม/ร้านอาหาร รุ่นที่ 3-4 สำหรับแกนนำบุคลากรทางการศึกษา/นักการภารโรง รุ่นที่ 5-6 สำหรับแกนนำในชุมชน รุ่นที่ 7-8 สำหรับแกนนำนักเรียน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต, การคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่าและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในชุมชน และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการขยะอินทรีย์ โดยการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และกลุ่มการสร้างมูลค่าน้ำหมัก ด้วยการทำน้ำยาเอนกประสงค์ การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตกแต่งสวนและการสร้างมูลค่าให้ขวดน้ำพลาสติก พร้อมทั้งศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านดอน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนรู้จริงไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชาชนผู้อาศัยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมากเช่นกัน จึงมีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและน้ำเสีย โดยพบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ถึงวันละ 800 ตัน เกินกว่าโรงเตาเผาขยะที่สามารถกำจัดได้

ดังนั้น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญ รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังลักษณะนิสัยในเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลักการ 3Rs ทั้งการลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (Recycle) รวมถึงการนำสิ่งของเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่โรงเตาผาอีกทางหนึ่ง

สำหรับกิจกรรมการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตให้แก่แกนนำพื้นที่ต้นแบบภายในชุมชน ภายใต้โครงการภูเก็ตไร้ขยะ ในวันนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยมีทั้งชุมชน และสมาชิกของชุมชน เข้าร่วมอบรมแกนนำในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการลดปริมาณขยะจากต้นทางและขยายผลไปสู่ในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.