ประชุมเตรียมพร้อมเปิดเมือง Phuket Tourism Sandbox 1 ก.ค.64
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมเตรียมพร้อมเปิดเมือง Phuket Tourism Sandbox 1 ก.ค.64

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านอำนวยการเพื่อเตรียมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (Phuket Tourism sandbox) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเตรียมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (Phuket Tourism sandbox) โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดกรอบ และแผนงานในการฟื้นฟูจังหวัดภูเก็ต เตรียมการจัดระเบียบในด้านต่างๆ เตรียมการกำหนดมาตรฐานของเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และวางแผนในการกระจายวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต และการเตรียมการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานแผนการกระจายวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต และผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงประชากรกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้ว และกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำแนกเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนพิจารณาแนวทางการเร่งรัดฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.