อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนา Phuket Smart City
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนา Phuket Smart City

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด (อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด) และคณะ ในการประชุมติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา Phuket Smart City โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำรับ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Phuket Smart City “เมืองน่าอยู่เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการพัฒนาในอนาคต รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.