อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2559 โดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับวาระก่อนการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติขอเชิญหัวหน้าราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จปฏิบัติพระภารกิจ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และในวันที่ 20 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ เปิดโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท เปิดอาคาร Phuket International Hospital ณ โรงพยาบาลสิริโรจน์ และเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ให้การสนับสนุนกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 (สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต) พิธีมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปีงบประมาณ 2559 รวมถึงสรุปประเด็นข่าวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตในรอบเดือนธันวาคม 2559 (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต) และติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การบริหารจัดการรถยนต์บริการสาธารณะ (TAXI) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การบริหารจัดการขยะ/การบริหารจัดการน้ำเสีย และการดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การเร่งรัดติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.