เตรียมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ Phuket Gateway
ข่าว ภูเก็ต

เตรียมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ Phuket Gateway

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดโครงการ อบจ.สัญจร (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-14.00 น. ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการอื่นของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และได้กำหนดพิธีเปิด เวลา 10.30 น.

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ อบจ.สัญจร โดยมี คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายพิธีการและกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายเวทีประชาคม ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายการจราจร และรักษาความปลอดภัย ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.