ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) โดยมี นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา,นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ตให้เป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยได้พัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต ให้เป็นจุดแวะพักรถ จุดถ่ายภาพ ห้องประชุม และเป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนของดีจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแวะที่ประตูเมืองภูเก็ต ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต จึงได้พิจารณาร่างระเบียบ อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม ห้องจำหน่ายสินค้า และซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชนประตูเมืองภูเก็ต รวมถึงการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อจำหน่ายในซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชนประตูเมืองภูเก็ต เพื่อให้การบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ อบจ.ภูเก็ต และเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประตูเมืองภูเก็ต ออกข้อบังคับหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับประตูเมืองภูเก็ต ต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.