ประชุมความคืบหน้า โครงการพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมความคืบหน้า โครงการพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม พร้อมเป็นประตูเมืองรับนักท่องเที่ยว สำหรับการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และผังแม่บทพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ต และบริเวณโดยรอบนั้น ได้มีการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส โดยก่อสร้างบริเวณหลังห้องปั๊มน้ำประตูเมือง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 5.5 เมตร จำนวนห้องน้ำ หญิง 5 ห้อง ห้องน้ำ ชาย 3 ห้อง โถปัสสาวะ 6 โถ ห้องน้ำคนพิการ 1 ห้อง ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ส่วนโครงการจัดทำประติมากรรมเต่า ขนาดสูง 4 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้าของชุมชน จำนวน 20 หลัง ใช้แบบจากโยธาธิการและผังเมือง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สถานที่จัดวางบริเวณด้านหลังใต้ต้นไม้ที่จัดพื้นที่ใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทั้งนี้ ในส่วนที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ การซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ตลอดจนการปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบประตูเมืองภูเก็ต ทั้งการปรับปรุงบริเวณรอบประติมากรรมเต่า และลานจอดรถด้านล่าง ปรับพื้นที่เป็นมุมถ่ายภาพต่างๆ โดยเน้นไม้ดอกไม้ประดับทรงเตี้ย เพิ่มสีสันให้มีความสวยงามและร่มรื่นมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.