อบจ.ภูเก็ต ร่วม เปิดโครงการ R-PHUKET FASHION WEEK 2021
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วม เปิดโครงการ R-PHUKET FASHION WEEK 2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ R-PHUKET FASHION WEEK 2021 เชื่อมโยงการศึกษา “EDUCATION STUDIO” สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบรับเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน และนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนสู่สากล” จึงมีภารกิจหลักในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ตอบรับการเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเปิดเมืองภูเก็ต ต้อนรับนักทอ่งเที่ยว เป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทําโครงการ R-Phuket Fashion Week 2021 โดยมีวัตถุประสงค์การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Education Studio ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในยุค New Normal การส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการเชื่อมโยงการศึกษาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก และการเปิดสถานศึกษาตามโครงการ R-Phuket Fashion Week 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.