อบจ.ภูเก็ต ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายสนิท ศรีวิหค และนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต และนายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการว่า จะยึดปัญหาเป็นที่ตั้ง โดยเน้นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การกำจัดขยะ แผนแม่บทการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำเสีย ปัญหาจราจร และการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกันนี้จะเน้นโครงการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในด้านต่างๆ อาทิ โครงการสวนสาธารณะต้นแบบ โครงการกีฬาสัญจรเพื่อห่างไกลยาเสพติด โครงการเยี่ยมศาสนสถาน ผู้นำชุมชน โครงการภูเก็ตปลอดภัย และโครงการอาหารปลอดภัย เป็นต้น โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมมือสนับสนุนกันและกันในการบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต นโยบายของจังหวัดภูเก็ต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.