อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ ร.ร.บ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค และนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมงาน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ อบจ.สัญจร เป็นงานที่ อบจ.ภูเก็ต จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มีโอกาสรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น และการให้บริการของ อบจ.ภูเก็ต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการแสดงบนเวที บริการสินค้าราคาถูก และการบริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

การจัดงาน อบจ.สัญจร ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” เอื้อเฟื้อสถานที่ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ โรงเรียนในพื้นที่ ในส่วนของการแสดงของนักเรียน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ส่วนราชการ และภาคเอกชน รวม 55 หน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชน และได้จัดให้มีเวทีประชาคมให้มีการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.