ประชุมผู้บริหาร อปท. ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมผู้บริหาร อปท. ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบริษัทรอยัลเจมส์พาวินเลี่ยน จำกัด ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันเป็นปัญหาที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ตามสภาพความเจริญของประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการแก้ไขโดยจัดให้มีแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” และใช้หลักการดำเนินการคือ 3Rs ได้แก่ Reduce ลดการใช้หรือใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” เพื่อจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้สอดคล้อง และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดและได้จัดส่งแผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะกรรมการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารขยะมูลฝอย” จังหวัดสะอาด” ระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันในการขับเคลื่อนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.