บ้านแหลมพันว่า ต.วิชิต ได้รับเลือก เป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP
ข่าว ภูเก็ต

บ้านแหลมพันว่า ต.วิชิต ได้รับเลือก เป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2561 เทศบาลตำบลวิชิต โดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภูเก็ต ที่หาดอ่าวยน บ้านแหลมพันวา ต.วิชิต ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อผลิตกำลังคนและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ซึ่งมีว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ. ภูเก็ต กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น โรงแรมในพื้นที่ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

บ้านแหลมพันว่า ต.วิชิต ได้รับเลือกจากอำเภอเมืองภูเก็ต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ซึ่งโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภูเก็ต เป็นโครงการที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดประชาชนเป็นสำคัญ ควบคู่กับ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.