นิทรรศการแสดงผลงาน การเรียนรู้ การศึกษาทางเลือก ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นิทรรศการแสดงผลงาน การเรียนรู้ การศึกษาทางเลือก ภูเก็ต

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “ผลการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6 (Open House#6) ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่นฮอลล์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน และผู้เรียน และแสดงผลงานของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมนิทรรศการผลงาน คลินิกบ้านเรียน อีกทั้งมีการเสวนาหัวข้อ “กรุยทางสร้างเยาวชน ตามตัวตนผู้เรียน” โดยได้รับเกียริตจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาหลายท่าน อาทิ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายพิเชษฐ ตันสกุล ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล ดร.ปริญ เกตุนิ่ม โดยมี ดร.เมตตา รัตนพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Homeschool เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาด้วยตนเอง เป็นระบบของการบูรณาการการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากวิถีชีวิตจริงจากทุกสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มุ่งให้โอกาสผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่สนใจ เพื่อการค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ หลายๆ ครอบครัวจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการพัฒนาทักษะชีวิต และความฉลาดทางอารมณ์ นำไปสู่การเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น รู้วิธีการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือของการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งประเทศไทยรับรองการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และปัจจุบันก็มีพ่อแม่ที่ใช้การเรียนในรูปแบบโฮมสคูลมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนผู้เรียน 39 คน จาก 29 ครอบครัว ในปีการศึกษา 2562

นิทรรศการแสดงผลงาน การเรียนรู้ การศึกษาทางเลือก ภูเก็ต

นิทรรศการแสดงผลงาน การเรียนรู้ การศึกษาทางเลือก ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.