ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิต (Open House)
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิต (Open House)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านสาธิต (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล กล่าวว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และทำให้ประเทศชาติมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ส่งผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการของบุตรหลานของตนเองในแต่ละปีว่าบุตรหลานมีพัฒนาการ ความรู้ ความถนัดด้านใด เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมตามความถนัดเมื่อเขาโตขึ้น อีกทั้งจะได้เห็นถึงกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตามจุดหมายของหลักสูตร สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคมต่อไป”

ด้าน นางชัญญา สุขสวัสดิ์ กล่าวว่า “การจัดโครงการ เปิดบ้านสาธิต (Open House) เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน รวมถึงเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดกิจกรรมของนักเรียนตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ การแสดงผลงานนักเรียนแต่ละห้องเรียน การแสดงความสามารถทางด้านภาษา ความกล้าแสดงออกของนักเรียน และผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ต่างๆ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.