อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการวันวิชาการ 63 OPEN HOUSE เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการวันวิชาการ 63 OPEN HOUSE เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันวิชาการ 63 “OPEN HOUSE เปิดบ้านสู่โลกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษา คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน เพื่อสร้างทักษะ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาแก่นักเรียน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง เป็นตัวอย่างที่เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของประเทศชาติ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศด้านอาชีวศึกษา ซึ่งขณะนี้วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและสังคมวัฒนธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องก้าวทันยุคสมัย การเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างเส้นทางไปสู่อาชีพในฝันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.