ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิต
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิต

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประส่งค์ของนักเรียน กิจกรรมเปิดบ้านสาธิต (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และทำให้ประเทศชาติมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ส่งผลให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการของบุตรหลาน ของตนเองในแต่ละปีว่าบุตรหลานมีพัฒนาการ ความรู้ ความถนัดด้านใด เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมตามความถนัดเมื่อเขาโตขึ้น อีกทั้งจะได้เห็นถึงกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตามจุดหมายของหลักสูตร สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคมต่อไป”

ด้าน นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา กล่าวว่า การจัดโครงการ กิจกรรมเปิดบ้านสาธิต (Open House) เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน รวมถึงเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานครู นักเรียน ตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ/ผลการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ผลงานนักเรียนแต่ละห้องเรียน การแสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออกของนักเรียนแต่ละห้องเรียน และผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.