พัฒนา ครูผู้สอนพิชิต O-Net  กลุ่ม การศึกษาท้องถิ่นที่ 7
ข่าว ภูเก็ต

พัฒนา ครูผู้สอนพิชิต O-Net กลุ่ม การศึกษาท้องถิ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพิชิตผล O-Net ของกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 (ฝั่งอันดามัน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพิชิตผล O-Net ของกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 7  (ฝั่งอันดามัน) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง จำนวนทั้งสิ้น 140 คน มีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.3 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการวัดผล และประเมินผลทางการศึกษาของกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 (กลุ่มฝั่งอันดามัน) รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบและยกระดับคุณภาพโรงเรียน ในด้านการจัดการท้องถิ่นที่ 7 (ฝั่งอันดามัน) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกข้อสอบตามแนว O-Net ได้ ตลอดจนเพื่อได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ในรูปแบบงานวิจัยในชั้นเรียน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่สอง ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต รับเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม ในนามของคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 7 (กลุ่มฝั่งอันดามัน) ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง การสอบ O-Net เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวัดผลทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นที่มั่นใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา

ดังนั้น การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ทักษะกระบวนการ ไม่ใช่เอาข้อสอบมาติว แต่เพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด

การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ มาถ่ายทอดให้ความรู้ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จงตั้งใจรับการเรียนรู้ให้มากที่สุดใน 2 วันนี้ เพราะทุกท่านจะต้องกลับไปร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ยั่งยืน และส่งผลให้คะแนนการสอบ O-Net มีการพัฒนาขึ้นต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.