เอ็นอาร์ไอไอเอส (NRIIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และ นวัตกรรมแห่งชาติ
ข่าว ทั่วไทย

เอ็นอาร์ไอไอเอส (NRIIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และ นวัตกรรมแห่งชาติ

ตามที่ พรบ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มอบหมายให้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยให้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีอำนาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว. เปิดเผยข้อมูลถึงการออกแบบ “เอ็นอาร์ไอไอเอส” (NRIIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” ว่า มีขึ้นเพื่อสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศทั้งหมด ให้มีเอกภาพ มีความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และความซ้ำซ้อนของการสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ สกสว. ในฐานะหน่วยงานจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย จะสามารถมองเห็นภาพรวม ตั้งแต่แผนงานวิจัย แผนงานย่อยและโครงการวิจัยในประเด็นต่างๆของประเทศ อันจะส่งผลให้การออกแบบแผนและจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตอบ OKR (Objective and Key Results) ของระบบวิจัยได้

ปัจจุบันระบบ “เอ็นอาร์ไอไอเอส” (NRIIS) ซึ่งมี วช. เป็นผู้ดูแลระบบ เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบใหญ่ 3 ระบบเข้าด้วยกัน คือ 1.“ทีราส” ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Thailand Intelligent Research Administration system หรือ TIRAs) 2.ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (Electronic Project Management System หรือ EPMS) (1. และ 2. จัดทำโดย สกสว.) และ 3.ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือ NRMS) (จัดทำโดย วช.) โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งจะช่วยให้ สำนักงบประมาณ หน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประสานงาน และนักวิจัย สามารถเข้าถึงงานวิจัยทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ทั้งนี้หากหน่วยงานในระบบ ววน. มีข้อขัดข้องหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านการใช้งาน สกสว. ยินดีให้ข้อมูล ตลอดจนแนะนำแนวทางการใช้ “เอ็นอาร์ไอไอเอส” เพื่อให้ระบบดังกล่าว เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.