MOU อบจ.ภูเก็ต จับมือ มอ. วิทยาเขตภูเก็ต ผลิตบัณฑิต รร.จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

MOU อบจ.ภูเก็ต จับมือ มอ. วิทยาเขตภูเก็ต ผลิตบัณฑิต รร.จ.ภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาในจังหวัดภูเก็ต” เพื่อสร้างและขยายโอกาสให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือกับทาง อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือการให้โอกาสกับนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และโรงเรียนทั่วไป ที่สามารถเข้ามาสมัครเรียนโดยวิธีพิเศษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการรับนักเรียนกลุ่มนี้ โดยให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ซึ่งมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับหลักสูตรเข้ามาสมัครเรียน โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานทางวิชาการในการคัดเลือก ซึ่งวิธีพิเศษดังกล่าวนี้ เป็นการให้โอกาสกับนักเรียนในพื้นที่มากขึ้น“

สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 4 คณะ 23 หลักสูตร ได้แก่ คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิเทศศึกษา และ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.