อบจ.ภูเก็ต ลงนาม MOU พัฒนาการศึกษา ร.ร.วัดศรีสุนทร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงนาม MOU พัฒนาการศึกษา ร.ร.วัดศรีสุนทร

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาด้านโอกาส คุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิตของโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางสาวเลขา อินทะนะนก หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นางวิชชุตา ประกอบแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) และนางสมใจ คงคุณากร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนดูแลนักเรียน และส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาด้านโอกาส คุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิตของโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) โดยตกลงความร่วมมือการประกันโอกาสทางการศึกษา

เพื่อให้เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ให้สามารถกลับเข้ามาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ได้เรียนตามศักยภาพของบุคคล ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ในเรื่องยาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมอื่นเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนดูแลนักเรียน และส่งเสริมเครือข่าย เพื่อพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดหาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.