อบจ.ภูเก็ต MOU เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต MOU เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว ระหว่างนายก อบจ.ภูเก็ต กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม (ชั้น 2) อบจ.ภูเก็ต

ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีแผนดำเนินการ “จังหวัดสะอาด” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ ร้อยละ 5 ของแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ด้วยการทำงานใช้หลัก 3Rs คือ การลด การใช้ (Reduce), การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reused) และการนำกลับเข้าสู่กระบวนการใหม่ (Recycle) ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ให้ดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลด การคัดแยกและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในจังหวัดภูเก็ต

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญสำหรับบุคลากรแกนนำที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำของบุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การระดมแนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs และการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน โดยมีเนื้อหาการอบรมที่มุ่งเน้นการจัดการสำนักงาน มีแนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน แนวทางการดำเนินงานที่ระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรของสำนักงาน งานกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง งานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน การใช้ทรัพยากรน้ำ การใช้พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ การจัดการของเสียและน้ำเสียภายในสำนักงาน การจัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเยี่ยมชมสถานที่ราชการ 2 แห่ง ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) และโรงเตาเผา ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ที่สนใจได้นำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จากข้อมูลศูนย์กำจัดขยะรวมจังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบันพบว่าปริมาณขยะเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ถึงวันละ 900 ตัน เกินกว่าโรงเตาเผาขยะที่รองรับในการกำจัดได้ และงานตามแผนการดำเนินการ “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรให้แก่องค์กรภาครัฐ พร้อมมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

หากหน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ตั้งแต่ต้นทาง โดยการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังนิสัยเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การดูแลและจัดการของเสีย น้ำเสียอย่างถูกวิธี รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในองค์กรให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งบุคลากรในองค์กรเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายที่องค์กรได้วางไว้ ดังนั้น การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้การดำเนินงานดูแล รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์กร สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.