อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ ลงนาม MOU
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ ลงนาม MOU

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงาน “ศูนย์บริการวิชาการ” ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นางสาวเลขา อินทะนะนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 401 อาคารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางภาษาครบทุกด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน จากประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีและเป็นการเตรียมตัวที่จะเรียนในชั้นสูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการนำไปใช้ในการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้

ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต และศูนย์บริการวิชาการ จะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยครูชาวต่างประเทศและครูไทย กำหนดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาในแต่ระดับชั้น ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ภายใต้ความเป็นไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยต้องดำเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนนักเรียนในห้องเรียนที่ อบจ.ภูเก็ต กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา ตกลงร่วมกัน ซึ่งในการดำเนินการนั้น อบจ.ภูเก็ต และศูนย์บริการวิชาการ จะร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งบันทึกข้อตกลงนี้และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับแต่ละฝ่ายต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.