ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการขนส่งทางน้ำอ่าวฉลองชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งทางน้ำอ่าวฉลอง ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง พร้อมกันนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 ประกอบด้วย โครงการขุดบ่อน้ำและก่อสร้างหอถังสูง งบประมาณ 800,000 บาท โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ต้น งบประมาณ 500,000 บาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง งบประมาณ 770,000 บาท โครงการซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ งบประมาณ 245,000 บาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะฝั่งด้านขวา งบประมาณ 3,849,000 บาท โครงการปรับปรุงทางเลี้ยว งบประมาณ 253,000 บาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ งบประมาณ 2,600,000 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนในภารกิจบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวลองไว้ คือ จัดซื้อรถบริการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว จำนวน 2 คัน งบประมาณ 2,520,000 บาท จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,100,000 บาท โครงการปรับปรุงโป๊ะฝั่งด้านซ้าย ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง งบประมาณ 4,296,000 บาท โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ 5,900,000 บาท โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง งบประมาณ 9,500,000 บาท โครงการติดตั้งระบบหัวจ่ายน้ำประปา ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง งบประมาณ 6,075,000 บาท

นอกจากนี้ ได้พิจารณาเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ซึ่งตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง งบประมาณ 770,000 บาท โดยการปรับปรุงพื้นที่อาคารดังกล่าว เพื่อจัดให้เช่าสำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ขณะนี้ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 130 เมตร และพื้นที่ห้องน้ำชายหญิงและคนพิการ จำนวน 30 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 160 เมตร เพื่อให้การจัดให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสะอาด สะดวก ปลอดภัย และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้เช่าต้องเสนอขายอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นชนิดสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ผู้เช่าจะต้องดำเนินการปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสถานที่ตามรูปแบบมาตรฐานของแบรนด์นั้น ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง แต่ต้องไม่เกิดความเสียหายกับโครงหลักของอาคาร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับแบบแปลนที่เสนอปรับปรุง ตกแต่ง จาก อบจ.ภูเก็ต ก่อน ผู้เช่าต้องบริหารจัดการพื้นที่เช่าให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงพื้นห้องน้ำชาย,หญิง และคนพิการ อัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท/เดือน (ตารางเมตรละ 250 บาท) ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา ตลอดจนค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามที่ใช้จริง โดยกำหนดเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 06.00-20.00 น. ของทุกวัน

ในส่วนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการจอดเรือบริเวณท่าเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (มารีน่า) ขณะนี้เป็นช่วงที่กรมเจ้าท่ามอบให้ อบจ.ภูเก็ต เข้าดูแลท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลองเป็นการชั่วคราว ยังมิได้เปิดให้ใช้งาน แต่มีเรือต่างๆ มาจอดบริเวณท่าเทียบเรือฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อบจ.ภูเก็ต จะทำการเปิดทดลองใช้งาน แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับให้บริการ เช่น ระบบน้ำประปา, ระบบไฟฟ้าส่งกำลัง, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบกล้อง CCTV เป็นต้น จึงเห็นควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดเรือดังกล่าวบริเวณท่าเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง เป็นการชั่วคราวไปก่อน ดังนี้ ค่าจอดเรือ 3 ชั่วโมงแรก 200 บาท/ครั้ง/ลำ และชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 100 บาท ค่าจอดเรือค้างคืน 500 บาท/คืน/ลำ ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต จะกำหนดประเภทของเรือที่สามารถเข้าจอดบริเวณดังกล่าว จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ เรือยอช์ต เรือคาตามารัน และเรือเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.