ทต.ฉลอง ร่วมประชุมการบริหารจัดการขยะ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ร่วมประชุมการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เข้าร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี นายก อบต. และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

โดยบันทึกตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย ในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด”โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในอัตราร้อยละ 5 ของประเทศ

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของท้องถิ่น มีอำนาจบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ ปัญหาขยะก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว มีขยะมูลฝอยที่ต้องบริหารจัดการเป็นจำนวนมากทุกพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตและท้องถิ่นจึงได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.