อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2559 โดยมี นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 แล้ว จึงเสนอเพื่อคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน รวมโครงการทั้งหมด 218 โครงการ แยกเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 112 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 9 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 24 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร จำนวน 42 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 11 โครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.