อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2559 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ซึ่งกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำป 2560 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน จำนวน 218 โครงการ แยกเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 112 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 7 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จำนวน 9 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 24 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร จำนวน 42 โครงการ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 11 โครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.