ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ สังขะไชย ประธานคณะกรรมการฯ ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เดินทางไปที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อสนทนากับเพื่อนร่วมงาน คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่าที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับ นายธรากร เหล็กกล้า อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และนายถนอมเกียรติ งานสกุล ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งครูทั้ง2 ท่าน ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของจังหวัดภูเก็ต โดยผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการได้ใช้ประกอบในการพิจารณาอย่างชัดเจน

จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ ได้ร่วมพิจารณาเอกสารและข้อมูลมาประกอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกครูฯ ได้ลงคะแนนเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภูเก็ต โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ ได้คัดเลือก นายถนอมเกียรติ งานสกุล ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นครูขวัญศิษย์เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตที่เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศที่จะมีทั้งหมด 175 คน

คณะกรรมการคัดเลือกครูฯ จะทำการประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยติดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ สามารถทักท้วงการคัดเลือกไปยังศูนย์ประสานงานบริหารจัดการ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ภายใน 10 วัน ทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึง 2 ธันวาคม 2559 โดยการทักท้วงให้ทำหนังสือ ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ทักท้วงและลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง โดยแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแนบมาด้วย และหากไม่มีการทักท้วง นายถนอมเกียรติ งานสกุล ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จะเป็นครูขวัญศิษย์ เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตที่เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศต่อไป จากนั้นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 20 คน และในจำนวนนี้ จะคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลยิ่งคุณ 17 คน รางวัล คุณากร 2 คน และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพียง 1 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.